راهنمای نصب آجر نسوز نما

:نکات مهم در هنگام اجرای نما
* استفاده از شمشه بنایی و ریسمان برای شاقولی یک نواختی در طول کار
* استفاده از شمشه ملات برای ایجاد فضای یک نواخت در بین دو آجر
* توجه به بندهای عمودی در هنگام اجرا با نصب تعدادی ریسمان قپانی در طول کار (عمودی)
* در صورت وجود تغییر اندازه در طول آجرها ، از فواصل میانی بند ها برای برطرف نمودن این موضوع کمک گرفته تا بندهای عمودی به صورت منظم در یک امتداد قرار گیرند
* انتخاب ماسه با دانه بندی مناسب برای مات بین آجرها به صورتی که مانع از تراز کردن آنها نشود
* کنترل آجر کاری از لحاظ شاقولی ، ترازو مسطح بودن در هر متر از فضای کار شده
* تمیز نگاه داشتن سطح آجر شده در هنگام بندکشی به اندازه ی حساسیت در چیدمان آجرها حائز اهمیت است . لذا به مطالب ارائه شده در قسمت بند کشی توجه ویژه ای داشته باشد
* طبق مفاد مشخصات عمومی کارهای ساختمانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است ، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع ۳ متر نباید از ۶ میلیمتر تجاوز کند . همچنین انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع نباید از ۳۰ میلیمتر .بیشتر باشد و رواداری پهنای بندها در نما سازی با آجر ( بجز آجر های آنتیک و رستیک ) نباید از ۱+ میلیمتر تجاوز کند
 

  :آماده سازی بستر کار

 با توجه به طراحی های انجام شده برای نمای ساختمان و هندسه طرح ، بستر کار باید به نحوی آماده شود که هیچ گونه مانعی برای نصب شاقولی آجر نباشد . – بررسی سطوح نصب آجر، از نظر صفحه ی عمودی و افقی کار : با استفاده از ابزار های پیشرفته می توان از شاقول بودن کار اطمینان حاصل کرد و می توان به صورت سنتی نیز این کار را انجام داد. به این نحو که با ریسمان کشی هایی در سطوح مختلف ، مانند قپان کشی ، از وضیعت بستر محل نصب آجر آگاهی پیدا کرد و با در نظر گرفتن حداقل ۲ سانتیمتر و حداکثر ۶ سانتیمتر مات در پشت آجر، جهت رفع این موانع از شیوه های مختلفی مانند شاسی کشی استفاده نمود .

  :شاسی کشی

  * تسریع در عملیات نمای ساختمان
* تسهیل بیش از پیش عملیات اجرائی نما
* کاهش زمان اجرای نمای آجری
* حذف تاثیر آب و هوا بر زمان اجرا
* امکان اجرای موازی در چند جبهه
* جلوگیری از سقوط آجر نما به دلیل عدم ایجاد اتصال مناسب ملات
* عدم سفیدک زدن آجر به دلیل وجود نمک در آب ملات
* امکان اجرا توسط افراد با گذراندن دوره چند ساعته
* حل مشکل اجرای سیستم های خشک و تر در کنار یکدیگر
* امکان اجرای عایق حرارتی خارج از دیوار پیرامونی ساختمان و به عنوان جزئی از نما
* امکان اجرای عایق رطوبتی در زیر نمای اجرا شده در مناطق مرطوب و دیواره های باران گیر

  :مرحله نصب آجر

 برای نصب آجر روش های گوناگونی وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی محل نصب آجر و همچنین موقعیت قرار گیری آن در داخل یا خارج ساختمان می توان آن را به دو صورت چسبی و ملاتی اجرا نمود. که استفاده از روش چسبی در نمای خارجی ساختمان توصیه نمی شود. پس از آماده سازی بستر و اطمینان از تراز بودن قسمت زیرین ، شروع به چیدمان ردیف ) رج ( اول می کنیم . در مراحل اولیه کار می توان از روش ساده یا هره چینی با توجه به چیدمان آجر و سلیقه طراح بهره گرفت.
 

  :روش اجرای ملاتی

 در این روش پس از اجرای ردیف اول باید از تراز بودن سطح آجر چینی ) افقی و عمودی ( اطمینان حاصل کرد. استفاده از شمشه های بنایی ) ترجیحا به ارتفاع ۲ متر ( در دوطرف سطح مورد نظر به صورت شاقولی از همه جهات توصیه می شود . استفاده از شمشه مات و ریختن ملاتی متشکل از سیمان و ماسه شسته شکسته با دانه بندی نرم ، بر بستری مناسب می تواند ضخامت دلخواه را برای ردیف بعدی ایجاد نمایید. پس از چیدن ردیف بعدی آجر روی لایه ای از مات ، پشت آن را با دوغاب سیمان و ماسه پر می کنیم و در ادامه با توجه به طرح ساختمان وفرم اجرا همین روند را تا انتها تکرار می نماییم